Modul koji čine sedam kurseva nastao je u okviru projekta "Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders" (SWARM) ko-finansiranog od strane Evropske komisije kroz akciju KA2 za razvoj kapaciteta visokoškolskih institucija.

Osnovni cilj projekta SWARM je edukacija stručnjaka za upravljanje vodnim resursima na Zapadnom Balkanu u skladu sa nacionalnim i politikama Evropske Unije. Ovaj cilj je dalje raščlanjen na sledeće specifične ciljeve:

-   Poboljšati nivo kompetencija i veština u visokoškolskim ustanovama kroz razvoj novih i inovativnih master programa u oblasti upravljanja vodnim resursima u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i sa nacionalnim standardima za akreditaciju.

-    Osmisliti i implementirati sedam novih, najsavremenijih laboratorija na partnerskim visokoškolskim ustanovama sa Zapadnog Balkana, u saradnji sa partnerima na projektu iz programskih zemalja.

- Razviti i implementirati LLL (Life Long Learning – učenje tokom celog života) program za sektor voda u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama.